Adviescommissie: Onderzoek schaliegas te beperkt

Adviescommissie: Onderzoek schaliegas te beperkt

02-07-2013 12:00 | Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

De lopende studie naar de effecten van schaliegas is te beperkt. Neem meer onderwerpen op, adviseert de Commissie voor de milieueffectrapportage.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) doet in opdracht van minister Kamp onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van het opsporen en winnen van schaliegas en steenkoolgas in Nederland voor natuur, mens en milieu. De uitkomsten zullen binnen enkele weken gepresenteerd worden door het ministerie van Economische Zaken (EZ).

Maar in een tussenrapport concludeert de commissie m.e.r. nu al dat het onderzoek te beperkt is. De commissie benadrukt dat het onderzoek ‘vooral technisch’ is en adviseert een breder onderzoek uit te voeren.

Tussenadvies

De commissie vindt dat het begrip -veiligheid van personen, de natuur en milieu- in dit geval ‘eng’ wordt uitgelegd. Er wordt namelijk alleen gesproken over die aspecten waarvoor in de mijnbouwwet- en regelgeving normen zijn vastgelegd. Hiermee vallen de kwaliteit van de leefomgeving buiten de reikwijdte van het onderzoek.

Ook vindt de commissie het van belang criteria te formuleren voor ruimtelijke kwaliteit, landschapswaarden, cultuurhistorische waarden om zo kwetsbare gebieden te identificeren, die op voorhand moeten worden uitgesloten van boringen en winning.

Daarnaast moeten er criteria of minimale afstanden worden opgesteld voor de bescherming van de drinkwatervoorraden.

Schaliegaszones vs. drinkwaterzones

Met die laatste conclusie schaart de commissie zich in een rijtje van organisaties die zich zorgen maken om het Nederlandse drinkwater. Ook waterbedrijf Vitens wil meer duidelijkheid. Vitens heeft vandaag in samenwerking met TNO een kaart uitgebracht waarop waterwingebieden en schaliegashoudende grondlagen staan aangegeven. Het blijkt dat een kwart van de waterwingebieden van het waterbedrijf overlappen met schaliegaszones.

Sommige van deze gebieden vormen een belangrijke bron voor aanvoer van drinkwater aan grote steden. Ruim 2 miljoen Nederlanders zijn voor hun drinkwater afhankelijk van grondwaterwinning en volgens Vitens kan winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van dit grondwater.

Vitens concludeert dat schaliegasvoorraden zich in Nederland in dichtbevolkte gebieden en in kwetsbare landschappen bevinden. Van de 110 waterwinlocaties bevinden zich zeker 28 in de schaliegaszones van Nederland. Locaties zijn onder meer Leidsche Rijn en Lopik in de provincie Utrecht, Goor in Overijssel en Epe in Gelderland.

Als er ook bij kleinere gasvoorraden wordt geboord, dan bevinden zich nog meer winlocaties in de schaliegaszones. Ook als er dieper dan vijf kilometer wordt geboord, neemt het aantal locaties flink toe.

Bron: ANP Foto: Wikimedia

Word nu Free Member: gratis nieuwsbrief en online toegang tot meer nieuws en achtergronden.

Door: Redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Elke dag selecteert de redactie van DuurzaamBedrijfsleven.nl het belangrijkste duurzame nieuws voor het bedrijfsleven. We schrijven korte, puntige artikelen over de nieuwste mogelijkheden in duurzaam ondernemen.Priority Partner voor de sector Energie
Onze Premium Partners
Onze Kennispartners

Nieuws over duurzame energie

In dit overzicht dagelijks het energienieuws uit binnen- en buitenland. We beschrijven en vergelijken duurzame stappen van multinationals, wetenschappelijke doorbraken en veelbelovende concepten van start-ups. We richten ons op hernieuwbare energiebronnen als windenergie, biomassa, waterkracht, aardwarmte en zonne-energie. Ook innovaties in kernenergie, kernfusie, fossiele energiecentrales, energieopslag en smart grids komen aan bod.

Het Subsidie ABC voor ondernemers
Sector Energie