NEN – Normen voor duurzaamheid maken het verschil

Waarom zou u normen gebruiken of meedoen aan het maken van normen? Normen hebben een groot maatschappelijk belang. Ze zorgen voor veiligheid, gezondheid, kwaliteit en bevorderen handel, innovatie én duurzaamheid.

NEN zorgt al 100 jaar dat er goede afspraken tussen partijen worden gemaakt. Deze afspraken vinden plaats op basis van consensus – alle partijen kunnen zich erin vinden. De afspraken worden vastgelegd in normen.

Normalisatie begint het met een of meerdere partijen die een afspraak willen maken. Dit kan gaan over een product, proces of dienst. NEN onderzoekt welke belanghebbende partijen er zijn en nodigt deze uit om mee te doen. Deze partijen vormen een normcommissie en gaan vervolgens met elkaar in gesprek. Het proces om tot een definitieve norm te komen, duurt gemiddeld zo’n drie jaar. NEN vertegenwoordigt de Nederlandse belangen ook op Europees en mondiaal niveau: de EN- en ISO-normen.

Meer weten over het normalisatie of wilt u mee doen?

Wat is normalisatie?

De missie van NEN

De wereld verandert snel en wordt steeds complexer. De samenleving vraagt om ordening, veiligheid en duurzaamheid. Innovatie is hierbij onontbeerlijk. Normalisatie is een krachtig instrument dat zorgt voor de noodzakelijke afstemming om zowel bedrijfs- als maatschappelijke doelstellingen te kunnen realiseren.

NEN brengt als non-profitorganisatie belanghebbende partijen bij elkaar om gezamenlijk toepasbare afspraken te maken en faciliteert de implementatie hiervan. NEN biedt daarbij een toegangspoort voor marktpartijen aan internationale besluitvorming die de exportkracht bevordert

Certificaten en keurmerken

In normen zijn de eisen vastgelegd waaraan een product, proces, persoon, dienst of systeem minimaal moet voldoen. Bij toepassing van deze normen, ontstaat vaak behoefte om door middel van een onafhankelijke beoordeling aan te tonen dat aan deze eisen wordt voldaan. Deze beoordeling wordt gedaan door een certificatie-instelling. Als een product, dienst of proces in orde is bevonden, dan kan het product, de persoon of de organisatie een keurmerk of certificaat krijgen.

Meer weten over certificaten en keurmerken en welke rol NEN daarin heeft?

Certificaten

Normen voor duurzaamheid

Op het gebied van duurzaamheid bestaan al veel normen en zijn er nieuwe in ontwikkeling. Een van de meest toegepaste is de ISO 14000 serie ‘Milieumanagement’.

Milieumanagement

Milieumanagementsystemen en -technieken spelen een belangrijke rol bij de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties bij het formuleren, invullen en realiseren van milieubeleid en naleving van wet- en regelgeving. Een internationaal 'level playing field' op dit gebied is vooral van belang voor het internationaal opererende bedrijfsleven, voor het voorkomen van handelsbelemmeringen, voor uitwisseling van gegevens en heldere communicatie.

Een kwalitatief goede invulling van dit instrumentarium is voor de overheid en andere maatschappelijke actoren op milieugebied van belang met het oog op het kunnen vertrouwen op het zelfregulerende vermogen van bedrijven en het op deze wijze realiseren van een hoog niveau van milieubescherming. De aanwezigheid en toepassing van een dergelijk instrumentarium biedt de overheid ook mogelijkheden wetgeving en handhaving hierop af te stemmen.

Milieumanagement

Dé MVO-richtlijn: ISO 26000

ISO 26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO). In de Nederlandse markt bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

ISO 26000 geeft handvatten om organisaties te ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid 'op maat' in te vullen. ISO 26000 geeft antwoord op het wat en hoe van MVO. Zo geeft de richtlijn duidelijke definities en afbakening van MVO en duurzame ontwikkeling. Daarnaast geeft de richtlijn handvatten voor implementatie van MVO in een organisatie.

De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning willen bij het in de praktijk brengen van MVO. Vanuit de wens hun steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

ISO 26000 is een richtlijn en geen eisenstellend document en daarom niet geschikt en ook niet bedoeld voor certificatie. Wel kunnen organisaties met een zelfverklaring aantonen dat zij aan de principes en richtlijnen in ISO 26000 toepassen.

ISO 26000

Duurzaam inkopen in ontwikkeling

Met bestaande normen en richtlijnen zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen), ISO 14001 (milieumanagementsystemen) en ISO 26000 (maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties) kunnen organisaties al een minimaal kwaliteits- en duurzaamheidsniveau realiseren in de inkoopketen. Ook kunnen ze invulling geven aan de MVO-uitgangspunten van de organisatie. Er zijn echter nog geen internationale richtlijnen die praktische handvatten bieden voor duurzame inkoop. De ontwikkeling van de nieuwe internationale richtlijn Duurzaam Inkopen (Sustainable purchasing) is in september 2013 van start gegaan. Deze ISO-richtlijn moet zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bieden bij het inrichten van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. Dit alles op basis van ISO 26000 – de internationale richtlijn voor MVO.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen MVI

Andere normen voor duurzaamheid

Contact

Meer informatie?

Neem contact op met NEN Communicatie:

Telefoon: (015) 2 690 435
Email: communicatie@nen.nl
Twitter: @NEN_nl