16-01-2018 07:34 | Door: Chris Thijssen

De provincie Zeeland heeft een nieuwe voedselagenda gepresenteerd. In deze agenda staat onder meer duurzaamheid centraal, met innovaties op het gebied van landbouw, visserij en zeewierteelt.

In de agenda komt naar voren dat landbouw en visserij onlosmakelijk zijn verbonden met Zeeland. Zo is Zeeland de grootste akkerbouwprovincie van Nederland en een van de belangrijkste centra voor handel in vis en schaal- en schelpdieren in Europa, valt in het document te lezen.

De producten die de sector voorbrengt, worden volgens de provincie Zeeland duurzaam geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd. Binnen het Zeeuwse Foodcluster werken het bedrijfsleven, de regionale overheden en de kennisinstellingen nauw samen om problemen het hoofd te bieden en kansen te benutten.

In de voedselagenda, met de naam ‘Voedselrijk Zeeland, food agenda 2018’, staat beschreven welke acties in 2018 worden ondernomen om daaraan bij te dragen.

Download 'Voedselrijk Zeeland, food agenda 2018'

Een greep uit de acties voor 2018:

  • De fruitsector kennis laten maken met nieuwe technieken en inzetten op zoetwaterbeschikbaarheid.
  • Samen met de verschillende deelsectoren in het kader van de Visserijtop Zuidwest Nederland werken aan een toekomstbestendige visserijsector.
  • Onderzoek uitvoeren naar de draagkracht van Deltawateren. Dat is van belang voor de natuur, de (sport)visserij en de schelpdiersector.
  • Werken aan het Agri & Food Centrum Colinsplaat (AFC): Zeeland als het kennis- en informatiecentrum voor plantaardige teelten en ketenontwikkeling.
  • Samen met de landbouwsector inzetten op CO2-opslag, energiebesparing en -opwekking. Verder worden de belangrijke productiefactoren bodem, water en biodiversiteit centraal gesteld en wordt er gewerkt aan concrete initiatieven om de landbouwsector natuurinclusiever te maken.
  • De zoektocht naar nieuwe gewassen voor de groene economie in de biobased innovations garden in Colinsplaat blijven ondersteunen.
  • De teelt van zeewier en de ontwikkeling van de sector verder ondersteunen.
  • De zichtbaarheid van Zeeland en de voedselproducerende sectoren in de provincie nadrukkelijk vergroten.

Bron: Provincie Zeeland | Foto: