12-07-2018 11:00 | Door: Martijn van der Donk

Wageningen University & Research (WUR) gaat een omvangrijk onderzoeksprogramma opzetten om in Nederland de broeikasgassen van landbouw en landgebruik terug te dringen. Het ministerie van LNV heeft daarvoor €11 mln ter beschikking gesteld.

Het bedrag is onderdeel van de € 300 miljoen euro die eerder dit jaar door het kabinet beschikbaar is gesteld om het effect van broeikasgassen tegen te gaan.

Kas als energienbron

Vanuit WUR werken verschillende kennisinstituten samen aan slimme oplossingen om broeikasgasemissies uit de landbouw en landgebruik te beperken, onderverdeeld in 3 portfolio’s: Bos- en Natuurbeheer, Kas als Energiebron en Klimaatslimme veehouderij.

Bij Bos- en Natuurbeheer gaat het onder meer om het actiever planten van een breder palet van boomsoorten in bossen op droge, arme gronden. Maar ook om stukken bosuitbreiding langs bijvoorbeeld snelwegen, of in kippenuitloop of andere agro-forestry combinaties.

Bij Kas als Energiebron wordt extra ingezet op vier nieuwe kassen die voldoen aan een set van eisen op de duurzaamheidsaspecten energie, water en emissie van nutriënten en gewasgezondheid. Bijvoorbeeld door natuurlijk en kunstlicht optimaal te benutten.

Reductie methaan

Binnen Klimaatslimme veehouderij kijkt WUR naar de reductie van methaan als broeikasgas bij melkvee, vleeskalveren, geiten en varkens. Voorbeelden zijn het gebruik van dichte stalvloeren en het frequent mengen en koelen van de mest.

Lees ook: LTO en NZO presenteren plan voor vermindering uitstoot melkveehouderij

Brob: WUR | Afbeelding: Shutterstock