23-05-2012 19:30 | Door: Cato van Hees

Een pleister op de wonde voor boeren in Nederland. Hoewel het Lente-akkoord het belastingvoordeel op rode diesel afschaft, wil staatssecretaris Atsma de opbrengst terug naar de boeren laten vloeien. Atsma wil ruim €20 mln investeren in de verduurzaming van landbouw.

Gisteren gaf Atsma tijdens een werkbezoek aan een emissiearme veehouderij aan de opbrengst uit het tegengaan van fossiel brandstofverbruik te willen besteden aan duurzame landbouw, zoals groene proefstallen.

Het bedrag van €20 mln vloeit voort uit het fiscaal vergroeningspakket van de overheid waarin het ministerie van Infrastructuur & Milieu voorstelt om het gebruik van fossiele brandstoffen zoals rode diesel tegen te gaan door het weglaten van accijnsvoordelen.

Groene proefstallen

Atsma onthulde gisteren een emissie reducerende betonvloer van de betonfabrikant Swaans Beton. Het vloersysteem zorgt voor een directe mestscheiding. Mest scheiden wordt toegepast om de mineralen daarvan te benutten. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest verminderd. Maar door mestscheiding kan ook meer methaan en lachgas vrijkomen, deze worden in een emissie reducerende stal niet opnieuw vrijkomen.

Dergelijke groene proefstallen vergen echter een hoge investering die de innoverende landbouw weerhoudt. Atsma’s overheidsinvestering moet een directe prikkel vormen voor de veehouders om in te stappen naar een rendabele emissiearme stal.

Emissie broeikasgassen landbouw

De broeikasgasemissies van landbouw bevatten emissies van methaan, distikstofoxide en kooldioxide. In de grafiek zijn de emissie broeikasgassen van Nederland per sector te zien.

Rode diesel regelgeving

Voor rode diesel geldt nu nog een lager accijnstarief dan voor reguliere dieselbrandstof, dit onderscheid wordt getoond met rode kleurstof. De voertuigen die rode diesel mogen gebruiken zijn naast schepen en voertuigen voor wegonderhoud, voornamelijk tractoren voor landbouw.

De regering heeft in het lente-akkoord besloten de accijnstarieven te verhogen. De uiteindelijke maatregelen zullen worden gepresenteerd in de Voorjaarsnota en op Prinsjesdag.

Bron: Rijksoverheid

Foto: Ton Haex