15-05-2019 08:38 | Door: Bas Joosse

Verschillende ministeries, provincies, waterschappen en onderzoeksbureaus gaan de komende jaren de mogelijkheden van aquathermie onderzoeken. Zij ondertekenden daarvoor afgelopen dinsdag een Green Deal.

Met aquathermie wordt warmte en koude uit water gehaald. Dat water is afkomstig uit diverse bronnen: oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Huizen en gebouwen kunnen daarmee op een duurzame manier verwarmd of gekoeld worden.

In de Green Deal Aquathermie werken drinkwaterbedrijven, rioolbeheerders en waterbeheerders samen met andere partijen. Dit zijn bijvoorbeeld overheden, netbeheerders, warmtebedrijven, kennisinstellingen, technische adviesbureaus en gebouweigenaren. Onder andere waterschappen uit Brabant en Friesland, Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeksbureaus KWR, Stowa en Netbeheer Nederland ondertekenden de Green Deal. Ongeveer veertig partijen ondersteunen de afspraken.

Regionale energiestrategie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft een financiële bijdrage van € 900.000. Volgens de Unie van Waterschappen dragen ook andere partijen financieel bij.

De Green Deal heeft drie doelen: aquathermie onder de aandacht brengen bij de stakeholders, kennis over de methode ontwikkelen en delen en beoordelen hoeveel waarde aquathermie in de praktijk heeft.

Iedere lokale overheid moet de komende jaren een regionale energiestrategie opzetten, waarin duidelijk moet worden hoe de energievoorziening geregeld wordt als Nederland eenmaal aardgasvrij is. Aquathermie kan daar onderdeel van uitmaken. Onder andere de gemeenten Katwijk en Drimmelen experimenteren al met thermische energie.

40 procent van energievoorziening

Onderzoeksbureaus CE Delft en Deltares concludeerden vorig jaar al dat energie uit oppervlaktewater ongeveer 40 procent van de totale warmtevraag in de gebouwde omgeving kan dekken. Aan die vraag wordt nu vooral voldaan door aardgas te gebruiken. Beide bureaus schatten het potentieel van thermische energie uit oppervlaktewater op ongeveer 150 petajoule. Voor de gebouwde omgeving wordt rekening gehouden met een totale warmtevraag van 350 petajoule.

Lees ook: Wordt water de derde grote duurzame energiebron?

Bron: Unie van Waterschappen