04-03-2016 15:16 | Door: Dimitri Reijerman

De Nederlandsche Bank bepleit het afschaffen van de vrijstellingen die grootverbruikers genieten bij het betalen van energiebelasting.

DNB heeft onder de titel 'tijd voor transitie' een verkenning gepubliceerd waarin het de overgang naar een duurzame economie in Nederland bestudeerd. De centrale bank en toezichthouder op de financiële markt stelt daarin dat een solide langetermijnbeleid nodig is, dat gericht is op een 'tijdige en beheerste transitie'.

Daarbij wijst DNB op het feit dat de Nederlandse economie CO2-intensieve bedrijvigheid kent en dat bij een te snelle transitie de concurrentiepositie in het geding kan komen. Ook de stabiliteit van de financiële sector is in de ogen van de toezichthouder extra gevoelig voor plotse veranderingen. Tegelijkertijd is een transitie met voldoende snelheid essentieel om de klimaatdoelen te behalen.

CO2-reductie

Om de overgang naar een duurzame economie mogelijk te maken, moet er een langetermijnvisie worden opgesteld met duidelijke doelen en 'transitiepaden' voor diverse bedrijfssectoren. Ook infrastructurele kwesties, bijvoorbeeld het aanpassen van energienetten, moeten op de agenda komen. Vrijwel al het beleid moet gericht zijn op CO2-reductie.

Volgens de Nederlandsche Bank is CO2-beprijzing essentieel om de in Parijs geformuleerde klimaatdoelen te behalen. Hervorming van het huidige Europese systeem voor emissiehandel (ETS) is noodzakelijk, waarbij vrijstelling voor sommige bedrijfstakken komt te vervallen. 

Het afschaffen van de vrijstelling voor energiebelasting voor grootverbruikers ziet DNB als een eerste stap op weg naar een ETS-hervorming. Wel benadrukt de toezichthouder dat er op Europees niveau afspraken nodig zijn.

DNB wil ook dat de politiek transparant is over klimaatrisico's, mede omdat er bij de transitie naar een duurzamere economie veel zaken onzeker zijn. Rapportages over de carbon footprint en aanpassingsplannen voor de energietransitie moeten het voor financiële instellingen makkelijker maken om rekening te houden met klimaatrisico. Ook denkt DNB dat deze informatie kan helpen om klimaatrisico's beter te beprijzen.

Bron: DNB | Foto: By Pbech (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons