10-03-2016 13:59 | Door: Dimitri Reijerman

De Rotterdamse haven moet in aanloop naar de toekomst nieuwe grondstoffen benutten en meer doen aan recycling. Een van de uitdagingen is de vorming van een biobased cluster.

Dat is te lezen in het actieplan ‘Samen werken aan een cluster in transitie’, geschreven onder leiding van oud Shell-topman Rein Willems en in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Havenbedrijf Rotterdam.

Volgens het rapport staan de raffinage-, chemie- en energiesectoren in de haven, goed voor 54.000 banen en € 10 mrd aan toegevoegde waarde, onder druk. Bedrijven in en rond de haven van Rotterdam moeten daarom snel duurzame stappen zetten om rond 2030 nog steeds toonaangevend te zijn.

Een van de actiepunten die het rapport noemt is de ontwikkeling van een biocluster. Zo kan bioraffinage aangevoerde tweede generatie biomassa omzetten naar glucose, ethanol en lignine. Andere voorstellen voor het vernieuwen van de industrie in Rotterdam zijn minder sectorspecifiek. Zo willen de onderzoekers dat de haven wereldwijd begint met het scouten van innovaties die relevant zijn voor het industriecluster, het toepassen van nieuwe technologieën en onderzoek naar mogelijkheden voor versnelling van de transitie.

Waardevolle reststromen beter benutten

Ook de bestaande industrieën moeten op de schop. Zo moeten waardevolle reststromen beter benut worden: restwarme en CO2 zijn toepasbaar voor het verwarmen van huishoudens en de tuinbouw. Ook moeten bedrijven er voor kiezen om niet-kernactiviteiten te bundelen. Zo kan een centrale verwerking van onder andere slib, afvalwater en stoom de kosten helpen verminderen, net als CO2-emissies.

Een ander punt die het rapport noemt is het weghalen van onzekerheid rondom NOx-emissies en een evenwichtige toerekening van emissierechten voor CO2 bij levering aan derden. Andere actiepunten voor de Rotterdamse haven zijn het uitdiepen van de Nieuwe Waterweg en het aanstellen van een clustercommissaris die de actiepunten in de sectoren gaat aanjagen op basis van een beleidsagenda. De commissaris moet eveneens een beleidsagenda ten opzichte van de energietransitie opstellen.

De plannen zijn volgens de opstellers van het rapport grotendeels al in gang gezet, maar er moet meer haast achter worden gezet. Zo moet de haven beter kunnen inspelen op de lage prijs van grondstoffen en energie elders in de wereld, en het structureel teruglopen van de vraag naar olieproducten in Europa. Het klimaatakkoord speelt ook een belangrijke rol.

Bron: Port of Rotterdam | Foto: By AlfvanBeem (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons