12-02-2016 12:09 | Door: Fitria Jelyta

De komende zes jaar investeren drinkwaterbedrijf Vitens en de Provincie Gelderland € 2,6 mln voor de verbetering van de grondwaterkwaliteit en het tegengaan van verdroging van de natuur.

De overeenkomst tussen Vitens en Gelderland maakt het mogelijk om projecten uit te voeren die de impact van stoffen als mest, bestrijdingsmiddelen en medicijnresten op de grondwaterkwaliteit reduceren. Hiervoor zullen waterschappen, de landbouwsector, gemeenten en natuur- en milieuorganisaties samenwerken.

Als voorbeeld noemt het drinkwaterbedrijf het project de Vruchtbare Kringloop, waarin de landbouw werkt aan het terugdringen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het grondwater. Daarnaast kijkt Vitens naar mogelijkheden om met andere organisaties de grondwaterbescherming rond waterwinning te verbeteren en tegelijkertijd de landbouw en natuur in deze gebieden te versterken.

Zo is Vitens erin geslaagd om reststromen uit de ontkleuring van drinkwater te gebruiken. In dit circulaire icoonproject maakt Vitens gebruik van een techniek die de grondstof humuszuur terugwint uit het water. Vervolgens zet het drinkwaterbedrijf de humuszuren in als bodemverbeteraar voor de landbouw. De humuszuren staan bekend om hun waardevolle eigenschappen die water en nutriënten beter in de bodem vasthouden en daarmee de bodemstructuur verbeteren.

Natuurbehoud bij waterwinning

Met de overeenkomst ‘Robuuste Drinkwatervoorziening Gelderland 2016-2021’ werkt Vitens samen met de Gelderse provincie om te voldoen aan de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In een voorgaande overeenkomst heeft het drinkwaterbedrijf al een project uitgebreid in Epe om jaarlijks 6 miljard liter water terug te pompen voor het behoud van de natuurwaarde en de grondwaterstand in het Gelderse gebied.

“Voldoende, schoon en betaalbaar drinkwater is van levensbelang”, zegt gedeputeerde Josan Meijers van de Provincie Gelderland. “De vorige overeenkomst uit 2008 heeft geleid tot een gezamenlijke visie van Vitens en de Provincie Gelderland op een gezonde drinkwatervoorziening voor de toekomst. In het actieprogramma bij de nieuwe overeenkomst hebben we de nodige maatregelen daarvoor uitgewerkt samen met onze gebiedspartners.”

Bron: Vitens | Foto: Yogendra Joshi, Creative Commons (Cropped by DuurzaamBedrijfsleven)