19-03-2019 10:45 | Door: Sanne Bode

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op wereldwaterdag gaat het dit jaar over waterveiligheid voor iedereen. In Nederland zorgen de waterschappen daarvoor. Maar zij kunnen ook een grote rol spelen in een duurzame economie. DuurzaamBedrijfsleven zet een aantal initiatieven van Nederlandse waterschappen op een rij. 

Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Het waterschap beschermt de Nederlandse burgers tegen overstromingen en zorgt dat er voldoende schoon water is voor iedereen. Daarnaast is het winnen van grondstoffen en energie uit afvalwater een belangrijke taak van de waterschappen. Samen met overheden, bedrijven en burgers leveren ze een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie.

Het ontwikkelen van duurzame waterzuiveringsinstallaties biedt nieuwe manieren om waardevolle grondstoffen uit afvalwater op te wekken, bijvoorbeeld biogas, struviet, alginaat, fosfaat en cellulose. Ook wekken steeds meer waterzuiveringsinstallaties zelf energie op om zichzelf en de omgeving van stroom te voorzien. Op deze manier zetten waterschappen stappen richting een duurzame toekomst. 

Duurzame rioolwaterzuiveringsinstallaties

Waterschap Zuiderzeeland ontwikkelde een nieuwe slibgistingsinstallatie waarmee het slib uit het afvalwater kan worden gehaald. Door dit te vergisten komt biogas vrij, dat als energie voor de zuiveringsinstallatie wordt gebruikt. De vergisting zorgt ook ervoor dat minder slib overblijft dat afgevoerd en vernietigd moet worden. Daarmee dalen de transport- en vernietigingskosten. 

Waterschap Vechtstromen maakt met het project Power to Protein eiwitten uit rioolwater. De installatie haalt ammonium uit het afvalwater, dat vervolgens wordt samengevoegd met zuurstof, koolstofdioxide en waterstof. Het mengsel wordt aan bacteriën gevoerd, die er eiwitten van maken. 

De waterschappen Vechtstromen en de Drents Overijsselse Delta wekken duurzame energie op door energiefabrieken op rioolwaterzuiveringen te ontwikkelen. Hierdoor wordt tijdens het zuiveringsproces energie in de vorm van elektriciteit opgewekt. Die energie wordt deels terug geleverd aan het elektriciteitsnet en deels door het waterschap zelf gebruikt om rioolwater te zuiveren. 

Zonnedaken op waterzuiveringsterreinen  

Behalve het ontwikkelen van duurzame rioolzuiveringsinstallaties, stellen steeds meer waterschappen hun terrein beschikbaar aan energieprojecten van lokale energie coöperaties. De waterschappen beschikken over veel ruimte die uitermate geschikt is voor zonnepanelen, die onder andere voor een hogere efficiëntie van het afvalwaterzuiveringsproces zorgen.

Zo startte waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de bouw van een zonneweide. En in Friesland plaatst het waterschap 35.000 zonnepanelen op verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties, die in 2020 klaar moeten zijn voor gebruik. Ook waterschap Amstel, Gooi en Vecht legde vorig jaar 24.000 zonnepanelen op daken van vijf verschillende waterzuiveringen. Dit waterschap is van plan om al in 2020 volledig energieneutraal te werken.

Baanbrekende innovaties op watergebied  

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) reiken jaarlijks de Waterinnovatieprijs uit aan baanbrekende ideeën op het gebied van water. De innovaties dragen niet alleen bij aan een beter milieu, maar ook aan de economische ontwikkeling van Nederland.

Lees ook: Drie genomineerden in de strijd om de beste waterinnovatie in 2018.

Beeld: Adobe Stock