02-12-2015 12:29 | Door: Aveline Bies

De milieudruk van de landbouw zal tussen 2030 en 2050 dalen. Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB).

In een nieuwe studie schetsen het PBL en het CPB twee scenario’s voor de landbouw in de periode 2030-2050. In beide scenario’s gaat de milieudruk van de landbouw naar beneden als gevolg van Europese milieuregels en nationaal, provinciaal en lokaal beleid.

De studie, met de naam ‘Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving (WLO)’, beschrijft een scenario Hoog en een scenario Laag. In het scenario Hoog is er sprake van veel aandacht voor klimaat en milieuproblematiek tijdens een relatief sterke demografische en economische groei. Scenario Laag stelt een situatie voor met minder aandacht voor milieu- en klimaatproblematiek en een lagere demografische en economische groei.

Beide scenario’s resulteren volgens het PBL en CPB in een verlaagde uitstoot van ammoniak, lachgas, fijnstof en stikstofoxide in de landbouw ten opzichte van het referentiejaar 2013, hoewel scenario Hoog een grotere daling laat zien dan scenario Laag. Deze verlaagde milieudruk is het gevolg van emissiereductie, gestimuleerd door EU-regelgeving.

Meer mest, extra kosten

Er is wel een toename in mestoverschot in scenario Laag in verhouding tot het referentiejaar. Die toename gaat volgens de planbureaus gepaard met extra kosten voor ondernemers vanwege de noodzaak om mest te verwerken. In scenario Hoog is hier geen sprake van.

Ook is de invloed van de burger als recreant, bewoner of consument van het landelijk gebied meegenomen. In scenario Hoog nemen natuurgebieden toe, terwijl veestapels afnemen. Daarnaast verschijnen er meer koeien in de wei en komen er meer keurmerk- of streekproducten op de markt.  

Bron: WLO