12-07-2016 07:56 | Door: Chris Thijssen

VIC Zegveld, het Louis Bolk Instituut en de Radboud Universiteit Nijmegen onderzoeken de mogelijkheden om rijst en andere gewassen te verbouwen op landbouwpercelen met een te hoog waterpeil.

In het kader van het onderzoeksproject Veen, Voer en Verder zijn in mei 2016 naast riet, wilg en miscanthus, ook lisdodde en wilde rijst geplant in een experiment op het Veenweiden Innovatiecentrum in Zegveld. Onderzoekers bekijken de teelt, opbrengst, voederwaarde voor melkvee en de mogelijkheden voor andere toepassingen, zoals isolatiemateriaal en inhoudsstoffen voor geneesmiddelen.

Om bodemdaling te voorkomen en de CO2-uitstoot te verminderen, wordt het waterpeil in delen van het veenweidegebied niet meer verlaagd, maar stabiel gehouden of zelfs verhoogd. Hierdoor is het voor melkveehouders moeilijk om voldoende grasproductie van hun weiden te halen.

Door aanvullende gewassen en hun restproducten te benutten, kunnen veehouders hun bedrijfsvoering op een andere manier rendabel maken. De teelt van alternatieve gewassen kan volgens de initiatiefnemers leiden tot een nieuw verdienmodel.

Duurzame waterberging

Het doel is om economisch rendabele en duurzame teelten te ontwikkelen op de kwetsbare veenweidebodem. In het project Veen, Voer en Verder bekijken de onderzoekers of de nieuwe gewassen teelbaar en inpasbaar zijn in het veenweidegebied, en onder welke voorwaarden ze rendabel kunnen worden ingezet.

Daarnaast onderzoeken ze wat het effect is op de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen van de veenweiden. In kassen van de Radboud Universiteit wordt in speciale waterbaden onderzocht hoe de opbrengst en kwaliteit van de nieuwe gewassen door precisiebemesting kunnen worden verbeterd.

Bron: Louis Bolk Instituut | Foto: public domain