21-06-2016 10:28 | Door: Eelco Brandes

De komende tien jaar wordt door exploitanten Afvalzorg en Attero onderzocht of het mogelijk is om de verontreiniging binnen de stortplaats versneld onschadelijk te maken. Als het experiment slaagt, behoort eeuwigdurende nazorg van gesloten stortlocaties tot het verleden.

Daarnaast levert dit een aanzienlijke kostenbesparing op, omdat een gesloten stortplaats na duurzaam stortbeheer geen bijzondere aandacht meer nodig heeft en er geen water- en gasdichte afwerking aangebracht hoeft te worden, aldus Duurzaam Stortbeheer

Groen licht

Op 1 juli 2016 gaat het tien jaar durende experiment duurzaam stortbeheer officieel van start. Met de publicatie van het Koninklijk Besluit door de Rijksoverheid deze maand, hebben de exploitanten groen licht om alle voorbereidende werkzaamheden te treffen om de pilots in de loop van het jaar in praktijk te brengen.

Ontwerp, bestekken en aanbesteding van de pilots zijn inmiddels gereed. De komende periode zijn aanpassing van de vergunning en aanleg van apparatuur op de pilotlocaties nodig. De pilots vinden plaats op gesloten stortplaatsen, of delen daarvan, in Almere, Bergen op Zoom en Middenmeer. Het experiment duurzaam stortbeheer duurt tien jaar. Een tussenevaluatie vindt plaats na vijf jaar.

Geen gevaar

Duurzaam stortbeheer maakt gebruik van natuurlijk afbraakprocessen. Om dit in gang te zetten, worden achtereenvolgens water en lucht in de stortplaats gebracht. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat verontreinigingen hierdoor voor een deel worden afgebroken en voor een deel worden vastgelegd in vaste bestanddelen van het afval.

De verwachting is dat het tien jaar duurt om met de versnelde afbraakprocessen de verontreinigingen in de stortplaats af te breken. De kwaliteit van het achterblijvende materiaal moet voldoen aan vooraf vastgestelde milieuhygiënische eisen, zodat er geen gevaar voor de omgeving meer bestaat.

Tijdens het experiment worden de emissies naar bodem en (grond)water gecontroleerd. De resultaten worden getoetst aan gezamenlijk vastgestelde emissietoetswaarden, die zijn ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN).

Potentiële locaties

In afwachting van de resultaten van het experiment kunnen stortplaatsen die in beginsel geschikt zijn voor duurzaam stortbeheer, uitstel krijgen voor het aanbrengen van een bovenafdichting. Op basis van een aantal criteria krijgt een stortplaats dan de kwalificatie Potentieel Duurzaam Stortbeheer-locatie (PDS-locatie).

Bron: Duurzaam Stortbeheer | Foto: Duurzaam Stortbeheer (Cropped by DuurzaamBV)